سازمان میراث فرهنگی خراسان رضوی


رباط تاریخی فریمان

 

بنای اصلی این کاروانسرا مربوط به دوره صفویه است این کاروانسرا از جمله کاروانسراهای دوایوانه با پلان مربع است که دارای قوسها،درگاهی ایوان ورودی و سایر ویژگیهای خاص است که در دوره های بعدی هم مورد مرمت و بازپیرایی قرار گرفته است . قسمتهای داخلی این بنا شامل حجره ها ،اصطبل ، هشتی ورودی وحیاط مرکزی است ونمای بیرونی آن دارای چهار برج می باشد. این رباط در محدوده شهر فریمان قرار دارد.