سازمان میراث فرهنگی خراسان رضوی


بنای تاریخی –مذهبی عشق آباد

 

این مزار در ده کیلومتر ی غرب فریمان و در روستای عشق آباد واقع است ومرقد سید نظام الدین از نوادگان امام سجاد (ع) در آنجا قرار دارد.بنای این مزار مربوط به دوره تیموری است ولی شالوده اصلی بنا به دوره ایلخانی وحتی سلجوقیان مربوط می باشد. این بنا دارای ایوان نسبتاٌ بزرگی است که به سمت شرق ساخته شده و تزئینات رسمی بندی وگچی زیبایی سقف ایوان را مزین کرده است . در سمت چپ ایوان این بنا با استفاده از آجر کلمه محمد(ص) بصورت مشبک ودر قسمت راست آن کلمه علی (ع) نقش بسته است