سازمان میراث فرهنگی خراسان رضوی


ایوان رزمگاه

 

این بنا در فاصله 52 کیلومتری شرق فریمان ودر روستایی به نام رزمگاه واقع گردیده است وبراساس مستندات تاریخی محل مبارزه رستم واسفندیار می باشد. این بنا که اکنون تنها ایوان آن بجای مانده شامل یک بنای مربع شکل (گنبد خانه) وایوانی متصل به ضلع قبله آن بوده است در مجموع طرح معماری وتزئینات قاب بندی های گچی باقی مانده در زیر ایوان بنا قابل مقایسه با سنتهای معماری های خراسان در سده های هشتم تا یازدهم هجری می باشد.