سازمان میراث فرهنگی خراسان رضوی


مزار بی آبه

 

این مزار در فاصله 27 کیلومتری جنوب فریمان ودر روستایی به همین نام واقع شده است وطرح کلی این بنا چلیپایی شکل ساخته شده است بطوریکه در میانه آن یک فضای مربع شکل به ابعاد 690*690 سانتیمتر قرار گرفته ودر هر چهار طرف آن ایوانی ایجاد شده است. این بنا فاقد کتیبه ی می باشد ولی احتمال ساخت چنین مزاری در سده های نهم تا یازدهم هجری بواسطه روی کارآمدن صفویان وگسترش مذهب تشیع بیشتر است.