سازمان میراث فرهنگی خراسان رضوی


بافت قدیم فریمان

 

بافت قدیم فریمان شامل بناهای متعددی است که دردوره پهلوی اول توسط مهندسین آلمانی ساخته شده است وجزاولین سازه های بتنی در ایران است در حال حاضر اکثر این بناها در تملک ادارات شهرستان فریمان می باشد که شامل :ساختمان شهرداری بنیاد شهید فرماندهی انتظامی واداره مالیات واموردارائی در مرکز بصورت قرینه وساختمانهای بانک ملی اداره قند وشکر ،اداره کشاورزی، دبیرستان بهشتی، چهار دالان، آبخوری نوبخت ، دادگستری و ورودی های فریمان که همگی مربوط به دوره پهلوی می باشند .