سازمان میراث فرهنگی خراسان رضوی


باغ ملی فریمان


این باغ ملی بزرگترین باغ ملی استان می باشد وعوارض معماری بکار رفته در فضاهای ورودی شامل ستونهای پیوسته در ورودی غربی و سبک دیوارهای ان که مربوط به دوره پهلوی اول می باشند، آنرا در زمره منحصر بفردترین باغ ملی های کشور درآاورده است. این باغ در هسته مرکزی شهر قرارگرفته ومحلی دلنشین برای گذراندن اوقات فراغت مسافران و سیاحان به شمار می آید. عمارتی در وسط این باغ قرار گرفته که همزمان با باغ ملی احداث گردیده ولی در سالهای گذشته تغییرات ی در نمای آن صورت گرفته است .