سازمان میراث فرهنگی خراسان رضوی


موقعیت طبیعی فریمان


فریمان با مختصات جغرافیایی 42-35 شمالی و51-59 شرقی به فاصله 75 کیلومتری از شهر مشهد واقع شده است این شهرستان از شمال وشمالغربی با مشهد ، ازشرق با تربت جام وازجنوب با تربت حیدریه هم مرز است. ارتفاع آن از سطح دریا 1405 متر ودارای دوبخش مرکزی وقلندرآباد می باشد. این شهرستان 5 دهستان با نامهای فریمان،سنگ بست ،سفید سنگ ، بالا بندو قلندر آباد ومجموعاٌ دارای 177 آبادی دارای سکنه است.دو رشته کوه در اطراف فریمان قرارداردکه بلندترین آنها کوه کیلاق با 2942 ارتفاع می باشد وکوه بی بی غیب با ارتفاع 2881 متر،قطار النگ با  ارتفاع 2605 متر،وکوه دال با ارتفاع 2219 متر در زمره بلند ترین قلل این شهرستان بشمار می آیند
در این منطقه رودخانه های فریمان ،سنگ بست،قلندرآبادوکلاته منار وبراشک جریان دارندوپوشش گیاهی آن متشکل شده اند از درختان ارس ،پسته وگونه های گون،درمنه،قیاق،گل بنفشه و... درمجموعه حیات وحش شهرستان فریمان حیواناتی همچون قوچ آهو،کل،خرگوش وپرندگانی نظیر کبک وتیهو زندگی می گنند که این خود از آب وهوای مساعد این منطقه حکایت می کند.