سازمان میراث فرهنگی خراسان رضوی


بند فریمان

 

یکی از جاذبه های گردشگری وآثارتاریخی –سیاحتی خراسان بندفریمان است که فریمان رابه قطب گردشگری شرق خراسان مبدل ساخته است. سد(بند)در10کیلومتری شهر فریمان واقع است و بنای اولیه آن به عصرمغول وبه روایتی به دوران تیموری برمی گردد. این سد یک بار درزمان عین الدوله مرمت وسپس درزمان پهلوی واخیرا هم بعدازپیروزی انقلاب اسلامی ارتفاع آن افزایش داده شده است این سددستخوش حوادث طبیعی زیادی بوده است گویا سطح اولیه بستر ان آجرفرش بوده که بر اثر رسوب وگل ولای زیاد پوشیده شده است ارتفاع کنونی این سد 20متر می باشد وداری پشت بندهای آجری بسیار مستحکمی است .