سازمان میراث فرهنگی خراسان رضوی


برج واقع در نزدیکی بند فریمان


این برج در فاصله اندکی از بند فریمان ودرضلع شمال شرقی سدفریمان برروی تپه ای نه چندان مرتفع قرار گرفته است این برج  بصورت مدور ساخته شده وفانوس های دریای رادرذهن تداعی می کند ومربوط به دوره پهلوی اول می باشد وسبک معماری بسیار زیبایی دارد. دربالای برج 4پنجره در چهارجهت اصلی تعبیه شده است که باعث شده است عوام تصور نمایند که این برج جهت نگهبانی بوده است ولی در اصل کاربرد این بنا جهت تولید برق وپمپاژ آب وارد شده به کف آن به ارتفاعات وبالادست بند می باشد.